GDPR upravljanje

Sveobuhvatno je i moderno GDPR Cloud rješenje koje pomaže Vašoj organizaciji trajno pratiti usklađenost s GDPR uredbom i značajno olakšava upravljanje osobnim podacima.

Sustav omogućava naprednu evidenciju osobnih podataka, mjera zaštite, procjena rizika (DPIA), ispitanika, privola, zahtjeva, obrada podataka. Rješenje je dizajnirano i implementirano u skladu sa područjima i zahtjevima GDPR uredbe s ciljem da GDPR uredba zaživi u praksi.

Mapiranje osobnih podataka

Jedan od prvih koraka je definiranje osobnih podataka voditelja ili izvršitelja obrade. Kroz sustav je omogućeno definiranje kategorija ispitanika, kategorija podataka i osobnih podataka. Posebna pažnja usmjerena je na definiranje osjetljivih podataka za koje se definiraju mjere zaštite i radi procjena učinka na zaštitu osobnih podataka.

Upravljanje ispitanicima

Unutar sustava evidentiraju se ispitanici čije osobne podatke evidentiramo u drugim sustavima i predmet su obrade podataka. Za svakog ispitanika u sustavu moguće je vidjeti popis njegovih privola, obrada u kojima je sudjelovao, zahtjeve koje je podnio, povrede u kojima je bio obuhvaćen.

Upravljanje privolama

Sustav sadrži evidenciju privola za one svrhe obrade za koje se traži privola korisnika. Kroz sustav se kreira definicija privole, a zatim se na temelju definicije privole evidentiraju konkretne privole ispitanika. Za svaku privolu definiran je rok trajanja i moguće je pratiti trajanje svake privole i raditi opoziv privola na zahtjev ispitanika.

Svrhe obrada podataka

Sustav podržava kreiranje i podešavanje svrhe obrade osobnih podataka na temelju osnove prikupljanja. Unutar svake svrhe moguće je jasno i precizno definirati koji osobni podaci su bitni za ostvarivanje svrhe obrade.

Evidencija aktivnosti obrada

Korisnici sustava mogu definirati i evidentirati obrade podataka i pritom voditi evidenciju o ispitanicima koji su bili uključeni u obradu. U našem sustavu definiraju se procesi obrade osobnih podataka i na temelju njih se evidentiraju pokrenute obrade osobnih podataka (aktivnosti obrade).

Prava i zahtjevi ispitanika

Omogućena je evidencija i praćenje realizacije zahtjeva ispitanika za ostvarivanje prava koja su definirana u GDPR uredbom. Za svaki zahtjev moguće je definirati posebne rokove da bi se mogla pratiti realizacija zahtjeva.

Procjene učinka (DPIA)

Kod osjetljivih podataka i obrada podataka moguće je raditi procjenu učinka na ZOP i kroz vrijeme pratiti ocjenu rizika. Kroz sustav je moguće raditi procjenu učinka, definirati u svakoj procjeni rizike na zaštitu osobnih podataka, primjenjivati mjere i pratiti ocjenu utjecaja na zaštitu osobnih podataka.

Registar povreda

Sustav omogućava registiranje povreda koje uključuju osobne podatke ispitanika i praćenje rješavanja povrede i roka od 72h za obaviještavanje ispitanika i regulatora. Kroz sustav moguće je poslati obavijesti ispitanicima i regulatoru za evidentiranu povredu.

Letak sa više informacija o GDPR-u:

Preuzmi