Proširili smo APPCRO BMS platformu sa novim modulom:

 • Vanjski portali.

Vanjski portali nude mogućnost da se kupcima i kontaktima omogući pristup do bitnih informacija i funkcionalnosti uz ograničene mogućnosti i prava, npr. kupci mogu kreirati narudžbe, dobavljači mogu kreirati ponude, zaposlenici mogu voditi evidenciju o slobodnim danima i putnim nalozima.

Portali pružaju mogućnost kreiranja i upravljanja sa korisnicima koji nemaju omogućenu prijavu u Infinity sustav. Na ovaj način se pruža udaljeni pristup do podataka i kreiranje korisnika koji nemoraju nužno imati sva prava za preglede i uređivanja i kreiranja podataka, npr. kreira se korisnik koji će kreirati zahtjeve. Takvom korisniku nije potrebno da vidi sve račune, ugovore, imovinu, korisnike, kreira sve entitete, u ovakvom slučaju se kreira korisnik i dodijeli se na SD portal.

Uključeno je nekoliko vanjskih portala u sklopu APPCRO BMS platformu:

 • Portal narudžbi
 • GDPR Portal
 • Service Desk Portal
 • Portal ugovora
 • Portal projekata
 • Portal nabave
 • Portal računa
 • Portal ljudskih resursa
 • Portal imovine
 • Portal prodaje
 • Portal kolaboracije
 • Portal uredskog poslovanja.